ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Effectief vanaf juli 2023

SERVICEVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") en de specifieke lokale voorwaarden die van toepassing zijn in elk overeenkomstig rechtsgebied (de "Lokale voorwaarden"), hierna te noemen de "Algemene voorwaarden", zijn van toepassing wanneer Parkimeter Technologies, SLU met maatschappelijke zetel te Plaza Sagrada Familia 9. 08025 Barcelona (España); geregistreerd in het Handelsregister (Registro Mercantil) van Barcelona in Volume 43834, Pagina 19, Sectie 8, Blad B-439699, en opgericht op 27 juni 2013 in Barcelona, voor de Notaris van Barcelona de heer Carlos Cabadés O'Callaghan, onder nummer 2041 van zijn officiële archief ("PARKIMETER"); diensten (zoals hieronder gedefinieerd) levert aan natuurlijke personen (consumenten) (de "Klant") in Spanje.

Alle Services worden geleverd in overeenstemming met de verplichte wetgeving en in overeenstemming met:

In geval van afwijking tussen bovengenoemde bepalingen, hebben deze voorrang in bovengenoemde volgorde.

De Services zijn gericht op natuurlijke personen ouder dan 18 jaar.

Door zich te registreren bij PARKIMETER (zie paragraaf 3), gaat de Klant akkoord met en aanvaardt gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Een bindende overeenkomst (de "Overeenkomst") ontstaat wanneer PARKIMETER de registratie van de Klant heeft bevestigd en de Klant toegang krijgt tot de Diensten van PARKIMETER.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen PARKIMETER en de Klant. Indien de Klant tevens een zakelijk gebruikersaccount bij PARKIMETER heeft, zijn de algemene voorwaarden van PARKIMETER voor zakelijke klanten van toepassing op het zakelijk gerelateerde gebruik van de door PARKIMETER geleverde diensten door de Klant.

2. Definities

In deze Algemene voorwaarden en in verband met de Diensten hebben gedefinieerde termen en uitdrukkingen de betekenis zoals hieronder uiteengezet:

Definities kunnen ook elders in deze Algemene voorwaarden worden gevonden.

3. Algemene voorwaarden voor de diensten

ALGEMEEN

PARKIMETER biedt een elektronisch systeem voor modern parkeren (het "PARKIMETER Systeem"), waarmee PARKIMETER, in samenwerking met P-operators en andere Partners, Klanten in staat stelt het parkeren van voertuigen te administreren (de "Parkeerdienst"), evenals andere diensten die PARKIMETER van tijd tot tijd aan consumenten klanten levert, worden gezamenlijk aangeduid als de "Diensten".

De door PARKIMETER aangeboden diensten zijn vaak afhankelijk van, of worden geleverd in combinatie met, diensten die worden aangeboden door P-operators en/of Partners. Dergelijke derden kunnen hun eigen toepasselijke regels, voorschriften en/of servicevoorwaarden hebben. De Klant kan door P-operators of Partners verplicht worden om dergelijke regels, voorschriften en/of servicevoorwaarden, al naar gelang het geval, te accepteren om gebruik te kunnen maken van hun diensten, en, bij uitbreiding, alvorens gebruik te maken van de door PARKIMETER aangeboden Diensten. PARKIMETER is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten aangeboden door P-operators of Partners, voor het verstrekken van dergelijke toepasselijke regels, voorschriften en/of servicevoorwaarden, of voor het niet naleven van dergelijke voorwaarden door de Klant. Neem contact op met de P-operator of Partner om informatie hierover te ontvangen.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de Diensten wordt verwezen naar de informatie die van tijd tot tijd op de Website wordt verstrekt.

PARKIMETER biedt een selectie van productpakketten aan (elk een "Productpakket"), waaronder de Parkeerdienst en eventuele Aanvullende Diensten, waarvan de inhoud, prijzen en eventuele bijzondere voorwaarden van tijd tot tijd op de Website worden beschreven.

TOEGANG TOT DE SERVICES, REGISTRATIEGEGEVENS, ENZ.

Toegang tot het Platform staat open voor elk individu of bedrijf: klanten kunnen een reservering maken op de website zonder voorafgaande registratie. Voor toegang tot bepaalde diensten, zoals facturatie, de Customer Private Area en het gebruik van de App, is echter voorafgaande registratie vereist. PARKIMETER behoudt zich het recht voor om een aanvraag tot registratie te weigeren of een reservering te weigeren, de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en met als enige verplichting de vooruitbetaling die is gedaan (indien van toepassing) te retourneren.

Een verzoek tot registratie kan worden gedaan via de Website, de App of op een andere wijze die incidenteel door PARKIMETER wordt geaccepteerd. In verband met het registratieverzoek dient de Klant de gevraagde informatie te verstrekken, zoals nader gespecificeerde persoonsgegevens, een geldig mobiel telefoonnummer, e-mailadres en het kenteken. Verder dient de Klant een door PARKIMETER geaccepteerde betaalmethode te selecteren en een betaalkaart te registreren, of, indien van toepassing, andere informatie te verstrekken die overeenkomt met de geselecteerde betaalmethode.

Wanneer de registratie is goedgekeurd, krijgt de Klant een niet-exclusief en niet- overdraagbaar recht, dat beperkt is in de tijd en niet sub-licentieerbaar, om het PARKIMETER Systeem, de Diensten en - indien van toepassing - de App en de Auto App te gebruiken, met inachtneming van de Overeenkomst. Het recht om het PARKIMETER Systeem en - indien van toepassing - de App en de Auto App te gebruiken, blijft gedurende de looptijd van de Overeenkomst bestaan en zolang de Klant een actieve gebruikersaccount heeft en zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) nakomt.

Wanneer een registratie is goedgekeurd, kiest de Klant een uniek wachtwoord dat samen met het e-mailadres van de Klant moet worden gebruikt, en ontvangt de Klant een verificatiecode om in te loggen op de App (samen de "Inloggegevens"). De Inloggegevens stellen de Klant ook in staat om in te loggen op de persoonlijke website van de Klant op de Website ("Privégedeelte voor de Klant").

Bepaalde Diensten die worden aangeboden via de App of de Auto App vereisen dat de Klant de functie "toegang tot locatie toestaan" en/of "meldingen toestaan" heeft ingeschakeld op de Mobiele telefoon, het voertuig of andere technische oplossingen die af en toe door PARKIMETER zijn goedgekeurd.

De Klant kan een parkeersessie starten via de Parkeerservice door activering via:

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT

De Klant is er te allen tijde verantwoordelijk voor dat de juiste gegevens van de Klant en het bijbehorende voertuig geregistreerd staan bij PARKIMETER. Na goedkeuring van de registratie, dient de Klant in te loggen op zijn Klanten Privé Ruimte of de instellingen in de App of Auto App te controleren, zoals van toepassing, om te verifiëren dat de geregistreerde informatie juist is. PARKIMETER is in geen geval aansprakelijk voor foutieve geregistreerde informatie, ongeacht de registratiemethode.

De Klant is er verantwoordelijk voor dat de betaalkaart geregistreerd via PARKIMETER, of een andere geselecteerde betaalmethode, zoals van toepassing, geldig is, niet geblokkeerd is en dat de bijbehorende rekening, indien van toepassing, voldoende saldo/bestedingslimiet heeft. De Klant zal PARKIMETER uiterlijk aan het einde van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarin de geregistreerde betaalkaart vervalt, voorzien van overeenkomstige informatie (bijvoorbeeld via update in de App of op Customer Private Area, of door de klantenservice van PARKIMETER op de hoogte te stellen) met betrekking tot een nieuwe betaalkaart.

De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Inloggegevens op een veilige manier worden bewaard en gebruikt, en niet bekend worden gemaakt of anderszins beschikbaar worden gesteld aan onbevoegde personen.

De Klant zal PARKIMETER onverwijld informeren, zoals af en toe op de Website wordt geïnstrueerd (bijvoorbeeld via update in de App of op Customer Private Area of door de klantenservice van PARKIMETER op de hoogte te stellen) wanneer:

De Klant zal PARKIMETER tevens op de hoogte houden van alle andere omstandigheden die van belang zijn voor de Overeenkomst en/of de levering van de Diensten.

De Klant houdt zich te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de regels die op enig moment door de betreffende P-exploitant zijn vastgesteld of anderszins van toepassing zijn met betrekking tot het parkeerterrein waar de Klant het voertuig parkeert.

De P-operator behoudt zich het recht voor om de Klant toe te laten als deze zich gedraagt volgens de principes van goede trouw, fatsoen, goede manieren en in overeenstemming met de goede praktijken en met de lokale wetgeving die op dat moment van kracht is.

Het is altijd de plicht van de Klant om te controleren of er enige lokale regelgeving (LTZ, ZBE, etc.) is die de toegang van auto's beperkt tot het gebied in de stad waar het parkeergebied zich bevindt en of er een verplichting is om Toegangsbelasting te betalen voor toegang tot het stadsgebied waar het parkeergebied zich bevindt. Derhalve kan de Klant niet vertrouwen op de Website, noch op de App (noch op andere informatiekanalen van PARKIMETER) om te bepalen of er Toegangsbelasting van toepassing is voor toegang tot het parkeergebied.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om elk elektronisch apparaat voor automatische betaling (d.w.z. Via-T, Teletac, Via-Verde, Telepass, etc.) uit te schakelen voordat toegang wordt verkregen tot parkeerterreinen om dubbele kosten te voorkomen in parkeerterreinen die deze toegangs-/automatische betalingstechnologie hebben geïmplementeerd.

In aanvulling op wat in deze overeenkomst is uiteengezet, zal de Klant zich houden aan alle andere instructies met betrekking tot het gebruik van de Diensten die van tijd tot tijd door PARKIMETER worden gegeven.

De Klant is er verantwoordelijk voor dat de (a) telefoon, (b) mobiele telefoon, of (c) andere technische apparatuur (bijv. het infotainmentsysteem van een voertuig) die door de Klant wordt gebruikt in verband met de Diensten naar behoren functioneert en te allen tijde compatibel is met (i) het PARKIMETER Systeem, (ii) de Diensten, (iii) de App, en (iv) de Auto App, zoals van toepassing. De Klant is ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de App en de Car App naar behoren worden bijgewerkt, indien van toepassing. De prestatievereisten die van tijd tot tijd van toepassing zijn met betrekking tot het PARKIMETER Systeem, de Diensten, de App en de App voor de Auto, zijn beschikbaar op de Website.

4. Gebruiksvoorwaarden

De Parkeerdienst kan alleen worden gebruikt op parkeerterreinen en binnen parkeerterreinen/zones (elk een "Parkeerterrein/ Gebied"), die beschikbaar zijn op de Website, of (b) worden aangegeven in de kaartinterface van de App of de App voor Voertuigen; en/of

Indien de klant ook een ander persoonlijk of zakelijk gebruikersaccount bij PARKIMETER heeft, dient hij aan te geven welk account gebruikt dient te worden voor Spontaan Parkeren of Vooraf Reserveren diensten.

PARKIMETER verstrekt informatie met betrekking tot door de Klant gemaakte parkingen op de App en op het privéterrein van de Klant, en dergelijke informatie wordt over het algemeen ten minste twaalf maanden bewaard.

Voor Vooraf Boekende Parkeerdiensten kan de Klant gebruik maken van het parkeerterrein in het geselecteerde parkeerterrein tussen de in de boeking aangegeven aankomst- en vertrekdatum/-tijd.

Vroege aankomsten of laat vertrekken kunnen extra kosten voor de Klant met zich meebrengen. Het bedrag wordt berekend aan de hand van het tarief per minuut dat de Klant kan raadplegen bij het betreden van het parkeerterrein en, afhankelijk van de parkeergelegenheid, kan de Klant rechtstreeks door de P-Operator in rekening worden gebracht of in rekening worden gebracht via de betaalmethode die voor de betaling van de reservering is gebruikt. Eventuele extra kosten moeten worden betaald voordat de auto het parkeerterrein verlaat.

Ook als de Klant zijn verblijf verlengt of verkort binnen de hiervoor toegestane tijdsperioden, kan het verschil in bedrag in rekening worden gebracht of worden gecrediteerd op de creditcard of betaalmethode die de Klant heeft gebruikt voor de betaling van de reservering en die voor dit doel zal worden opgeslagen.

5. Speciale voorwaarden voor de Pre Booking Parking Service

Via de Pre Booking diensten van PARKIMETER kan de Klant een parkeerplaats reserveren in een van de beschikbare parkeergebieden die worden getoond in de App, Car-app of Website.

De boeking wordt aan de Klant bevestigd zodra de betaling is gelukt en de Parkeerder deze heeft geaccepteerd. Na de bevestiging ontvangt de Klant per e-mail de bijbehorende Boekingsvoucher en het betalingsbewijs, die naar het e-mailadres worden gestuurd dat in de reservering of in de registratie staat vermeld.

PARKIMETER behoudt zich het recht voor om een bevestigde reservering te weigeren (annuleren) en de gebruiker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, met als enige verplichting de vooruitbetaling die de klant eventueel heeft gedaan terug te betalen.

De instructies voor het gebruik en het inwisselen van een boeking staan vermeld op de reserveringsvoucher. De Klant moet alle informatie lezen en de aanwijzingen volgen om de boeking te kunnen gebruiken. Als de Klant de instructies niet opvolgt, kan dit ertoe leiden dat hij de boeking niet kan gebruiken zonder recht op restitutie.

Alle informatie, inclusief tarieven, gepubliceerd in PARKIMETER's Platform en in de Boeking voor het parkeren op een parkeerplaats (het "Parkeergeld") is vastgesteld op basis van factoren en informatie verstrekt door de betreffende P-exploitant, zoals het geldende parkeertarief, en het gebruik van de Klant, zoals de hoeveelheid parkeertijd. PARKIMETER heeft geen controle over deze factoren, die fouten kunnen bevatten en uiteindelijk kunnen veranderen. Bij het verlenen van de Parkeerdienst zal PARKIMETER het verschuldigde Parkeergeld (inclusief BTW, indien van toepassing) innen bij de Klant en het bedrag overmaken aan de betreffende P-operator volgens de overeenkomst tussen P-operators en PARKIMETER.

De Klant is verantwoordelijk voor de wijzigingen in de reservering in overeenstemming met de algemene voorwaarden:

Met betrekking tot bepaalde parkeerterreinen kan toegang worden verleend en een parkeerplaats worden gestart (binnenrijden) en/of beëindigd (uitrijden) met behulp van een automatisch nummerplaatherkenningssysteem van een P-operator ("CameraPark Systeem"), waarbij het tijdstip waarop een voertuig een parkeerplaats binnenrijdt en verlaat automatisch wordt geregistreerd en, indien van toepassing, wordt doorgegeven aan het PARKIMETER Systeem ("CameraPark").

De CameraPark Systemen worden geleverd en onderhouden door de P-operators en niet door PARKIMETER. PARKIMETER biedt geen technische ondersteuning met betrekking tot het CameraPark Systeem; in plaats daarvan wordt de klant doorverwezen naar de betreffende P-operator.

6. Prijzen en vergoedingen

Prijzen en vergoedingen voor overeenkomstige Productpakketten, Boekingen, Aanvullende Diensten en andere aanvullende functies worden uiteengezet in het proces van het contracteren van de dienst of in de prijslijst van PARKIMETER (indien van toepassing) die van tijd tot tijd van toepassing is en die beschikbaar is op de Website. Alle prijzen en vergoedingen zijn inclusief BTW.

De registratie van PARKIMETER is gratis, net als het downloaden van de app.

De prijs wordt voornamelijk bepaald door de parkeerbehoeften van de Klant. Het prijsmodel voor de Productpakketten is momenteel afhankelijk van het door de Klant geselecteerde Productpakket. Het kan bestaan uit:

Er kunnen afzonderlijke vergoedingen in rekening worden gebracht voor Aanvullende Diensten en andere aanvullende meldingen en functies die niet zijn opgenomen in het desbetreffende Productpakket. Het prijsmodel dat in elk geval van toepassing is, evenals de uitsplitsing van de overeenkomstige toepasselijke vergoedingen, zal voorafgaand aan de betaling en uitvoering van de Diensten aan de Klant worden meegedeeld.

Voor aanvullende services die momenteel zijn opgenomen in de productpakketten, of voor nieuwe services, kunnen in de toekomst aparte kosten in rekening worden gebracht.

PARKIMETER behoudt zich het recht voor om zijn prijzen en tarieven te wijzigen. In het geval van lange termijn diensten, zal PARKIMETER de Klanten minstens 30 dagen op voorhand op de hoogte brengen (tenzij er andere voorwaarden worden vermeld in de overeenstemmende Algemene Voorwaarden). Dergelijke wijzigingen worden niet eerder van kracht dan 30 dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld van de wijziging (tenzij in de corresponderende Lokale Voorwaarden afwijkende voorwaarden worden vermeld). Voor diensten op korte of middellange termijn betaalt de Klant de prijs die geldt op het moment van contracteren, ongeacht of de gecontracteerde dienst voor onmiddellijk of uitgesteld verbruik is.

7. Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats door de geregistreerde betaalkaart van de Klant te belasten, of via een andere betaalmethode die van tijd tot tijd door PARKIMETER wordt goedgekeurd. De Klant selecteert en keurt de betalingsmethode goed in verband met zijn registratieaanvraag of als onderdeel van het maken van een reservering via de website. Voor informatie over aanvullende betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op elke respectievelijke betalingsmethode, wordt verwezen naar de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

Voor langetermijndiensten wordt de vaste maandelijkse vergoeding maandelijks vooraf in rekening gebracht en niet gerestitueerd. Andere prijzen en vergoedingen worden in rekening gebracht in overeenstemming met de door de Klant gekozen betaalmethode bij het boeken van een Dienst of na het begin of einde van de betreffende Dienst. De Klant stemt hiermee in.

Indien de Klant in gebreke blijft met een betaling (bijv. de betalingsmethode wordt geweigerd nadat de Dienst is geleverd), kan PARKIMETER vertragingsrente in rekening brengen in overeenstemming met de desbetreffende wetgeving en betaling vragen van verdere kosten en schade, die ontstaan in verband met de vorderingen die niet op de vervaldag zijn betaald.

8. De beschikbaarheid van PARKIMETER System, intellectuele eigendomsrechten, enz.

Het PARKIMETER systeem en de PARKIMETER diensten worden voortdurend ontwikkeld en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of gewijzigd of tijdelijk worden stopgezet om bugs of storingen te verhelpen, zoals voorzien in de onderstaande paragraaf.

Het PARKIMETER Systeem is over het algemeen 24 uur per dag beschikbaar, maar de beschikbaarheid kan onderbroken worden door geplande upgrades, aanpassingen en onderhoud of door onverwachte systeemstoringen. Verdere onderbrekingen of fouten kunnen het gevolg zijn van het feit dat software nooit in alle mogelijke situaties getest kan worden en dat afwijkingen van de overeengekomen functionaliteit en onverwachte fouten en storingen kunnen optreden. PARKIMETER behoudt zich het recht voor om het PARKIMETER systeem te updaten met nieuwe functies of anderszins aan te passen om het bijvoorbeeld aan te passen aan nieuwe technologie, nieuwe veiligheidsnormen of nieuwe administratieve procedures.

Alle auteursrechten (inclusief het recht op computerprogramma's, databases, broncodes, objectcodes en algoritmen) en andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief handelsmerken en octrooirechten) met betrekking tot het PARKIMETER Systeem en de inhoud daarvan zijn eigendom van of in licentie bij PARKIMETER of haar leveranciers en Partners. Dergelijke rechten worden door deze overeenkomst niet overgedragen aan de Klant. Het is niet toegestaan om het PARKIMETER Systeem of de inhoud daarvan voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan anderen een gebruiksrecht te verlenen. De Klant heeft geen enkel recht om de software in het PARKIMETER Systeem te kopiëren, distribueren, verkopen, publiceren, over te dragen, uit te lenen, in sublicentie te geven, te wijzigen of anderszins te vervreemden of enige actie te ondernemen met betrekking tot de software in het PARKIMETER Systeem. De Klant heeft niet het recht om zich bezig te houden met reverse engineering, decompilatie, demontage of op welke manier dan ook te proberen toegang te krijgen tot de broncode van de software. Naast het recht op informatie van de Klant op grond van artikel 3 van de Servicevoorwaarden, heeft de Klant geen recht om - zelf of via anderen - gegevens van de App, de Auto App en de Website te verzamelen en op te slaan.

De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie die naar het PARKIMETER Systeem wordt verzonden vrij is van schadelijke elementen of broncode of malware (zoals virussen, wormen en Trojaanse paarden). Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat alle informatie die de Klant uploadt naar de Klanten Privé Ruimte of die de Klant beschikbaar maakt via de App of de Auto App geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en niet in strijd is met enige wet- of regelgeving, noch met de rechten van anderen.

9. Aansprakelijkheid PARKIMETER

Niets in deze algemene voorwaarden sluit aansprakelijkheid van PARKIMETER uit voor grove nalatigheid en opzettelijk wangedrag, overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van PARKIMETER, of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Voor zover toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht, behalve indien PARKIMETER opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld, zal de totale aansprakelijkheid van PARKIMETER in geen geval meer bedragen dan het totale bedrag dat voor de Parkeerdiensten is betaald.

Parkeerders zijn de enige beheerders van de parkeerterreinen. Het gebruik van parkeerterreinen door Klanten dient te voldoen aan de bijbehorende voorwaarden die tussen de P-operators en de Klanten zijn overeengekomen en die op elk moment door de P-operators aan de Consumenten ter beschikking kunnen worden gesteld. PARKIMETER is niet aansprakelijk voor:

PARKIMETER is voorts niet aansprakelijk voor door de Klant geleden schade of verlies veroorzaakt door:

De aansprakelijkheid van PARKIMETER voor materiële of financiële schade van de Klant is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de boeking heeft betaald en sluit alle indirecte of gevolgschade zoals bijvoorbeeld winstderving uit.

10. Klachten

In geval van een gebrekkige Dienst of een foutieve aanrekening of vergoeding dient de Klant onverwijld een schriftelijke klacht in te dienen bij de Klantendienst van PARKIMETER (), en dit uiterlijk binnen de 30 dagen vanaf de aanvang van de betreffende Dienst, subsidiair vanaf de datum waarop de Klant kennis nam of had moeten nemen van de betreffende foutieve aanrekening. De klacht dient duidelijk de aard van het gebrek of de fout te specificeren. De Klant zal PARKIMETER redelijke medewerking verlenen in verband met een eventueel onderzoek naar aanleiding van de klacht.

Klachten met betrekking tot foutieve Parkeergelden worden behandeld en afgehandeld in samenspraak met de betreffende P-operator. Indien de klacht door de P- operator wordt goedgekeurd, zal PARKIMETER de Klant onverwijld het betreffende bedrag vergoeden. Indien de klacht wordt afgewezen door de P-operator, zal PARKIMETER de Klant op de hoogte stellen van het resultaat van de afhandeling van de klacht inclusief een uitleg van de beslissing. Klachten met betrekking tot een CameraPark Systeem of met betrekking tot een van de diensten die rechtstreeks door de P-operator worden geleverd, zullen worden doorverwezen naar de desbetreffende P-operator, d.w.z. (LTZ/ZBE toegangsautorisatie en gerelateerde boetes, Toeristenbelasting...).

Voorafgaand aan of na ontvangst van een vergoeding van PARKIMETER voor enige vergoedingen, tolgelden of andere kosten, kan de Klant op verzoek van PARKIMETER worden verplicht om bezwaar te maken tegen een overeenkomstige vordering van een P-operator, Partner, Lokale Overheid of andere derde partij, al naar gelang het geval, als onderdeel van de redelijke assistentie en medewerking van de Klant. Daarnaast zal de Klant, op schriftelijk verzoek van PARKIMETER, ervoor zorgen dat PARKIMETER in staat wordt gesteld om alle onderhandelingen of geschillen met een derde partij te behandelen met betrekking tot een geschil of potentieel geschil met betrekking tot dergelijke vergoedingen, tolgelden of kosten. Dit houdt in dat PARKIMETER alle machtigingen en alle redelijkerwijs benodigde assistentie wordt verleend om PARKIMETER in staat te stellen op eigen kosten verweer te voeren tegen een dergelijke claim of potentiële claim en in te stemmen met een schikking of anderszins een compromis te sluiten of kwijting te verlenen voor een dergelijke claim.

11. Termijn, vroegtijdige beëindiging, enz.

De overeenkomst is geldig vanaf de bevestiging van de accountregistratie van de klant door PARKIMETER of vanaf een boekingsbevestiging zonder accountregistratie totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst, of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen.

Indien de Klant heeft gekozen voor een Productpakket zonder vaste maandelijkse vergoeding, kan de Klant de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Als de Klant heeft gekozen voor een Productpakket met een vast maandbedrag (geheel of gedeeltelijk), kan de Klant de Overeenkomst beëindigen tegen het einde van de eerstvolgende kalendermaand na de opzegging.

PARKIMETER heeft het recht om de toegang van de Klant tot de Diensten onmiddellijk op te schorten, het gebruikersaccount van de Klant op te zeggen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

Indien de Klant heeft gekozen voor een Productpakket waarvoor de Klant geheel of gedeeltelijk een vast maandbedrag betaalt, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de Overeenkomst te beëindigen indien zijn geregistreerde voertuig is verkocht, tijdelijk is uitgeschreven, of anderszins niet zal worden gebruikt. PARKIMETER heeft geen verantwoordelijkheid om te controleren of een door de Klant geregistreerd voertuig niet tijdelijk is uitgeschreven.

Voor Productpakketten zonder vast maandbedrag kan PARKIMETER de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen of de levering van de diensten stopzetten. Indien de klant heeft gekozen voor een Productpakket met een vast maandbedrag, kan PARKIMETER de overeenkomst in zijn geheel of in delen beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Opzegging van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk te geschieden.

Beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) heeft geen invloed op de rechten en/of verplichtingen die een partij is aangegaan vóór de datum van beëindiging van de Overeenkomst.

12. Informatie over het herroepingsrecht

In overeenstemming met de huidige wetgeving, met inbegrip van artikel 16, letter "L" van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011, en de lokale wetgeving van elk Europees land, het verstrekken van accommodatie anders dan voor residentiële doeleinden, (...) als het contract voorziet in een specifieke datum of periode van de prestaties. De gebruiker kan het herroepingsrecht dus niet uitoefenen buiten de annuleringsvoorwaarden van de reservering die in deze voorwaarden worden vermeld. Door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, doet de Klant afstand van het wettelijke recht om zich terug te trekken uit een aankoop.

De onmogelijkheid om een reservering te consumeren door oorzaken buiten de schuld van PARKIMETER of P-operator, of een no-show om welke reden dan ook, zijn geen reden voor restitutie.

Voor de annulering van de specifieke gecontracteerde Diensten dient de Klant te verwijzen naar de specifieke voorwaarden van elke Dienst die op een bepaald moment is geabonneerd.

13. Overmacht

PARKIMETER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor falen of vertraging in de uitvoering van de voorwaarden van deze overeenkomst als gevolg van enige oorzaak of omstandigheid buiten de redelijke controle van PARKIMETER, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming of andere natuurrampen, oorlogshandelingen, terroristische acties, arbeidsconflicten, storing, onderbreking of vertraging in telefoon-, internet- of andere communicatienetwerken, beperkingen in het algemene verkeer, ongelukken, explosies, ongeregeldheden, wetgeving of maatregelen van overheidsinstanties.

14. Vertrouwelijkheid

Geen van de partijen zal vertrouwelijke informatie over de andere partij openbaar maken zonder toestemming van de andere partij. De Klant erkent en stemt er echter mee in dat PARKIMETER informatie over de Diensten en het gebruik ervan deelt met P-operators en Partners om haar taken met betrekking tot hen uit te voeren.

Bovendien erkent en stemt de Klant ermee in dat PARKIMETER elk misbruik van de Diensten, illegale activiteiten, frauduleus of ongepast gedrag en/of vermoedens daarvan meldt bij de politie of een andere bevoegde autoriteit.

15. Persoonlijke gegevens

PARKIMETER verwerkt de persoonsgegevens van de Klant, als verantwoordelijke voor de verwerking, voornamelijk om de Diensten te kunnen leveren en voor andere doeleinden zoals: (i) marketingcommunicatie en aanbiedingen, (ii) het uitvoeren van enquêtes, (iii) opvolging en evaluatie, (iv) afhandeling van verzoeken en klantenservicezaken, (v) opnemen van telefoongesprekken (met voorafgaande toestemming), (vii) nakoming van wettelijke verplichtingen, (viii) vaststelling, uitoefening en verdediging van juridische claims en (ix) onderhoud, bescherming en ontwikkeling van de Diensten.

De Klant erkent dat PARKIMETER informatie over het gebruik van de Diensten (door de Klant) mag delen met P-operators en Partners om haar taken ten opzichte van hen uit te voeren. Bovendien erkent de Klant dat PARKIMETER elk misbruik van de Diensten, illegale activiteiten, frauduleus of ongepast gedrag en/of vermoedens daarvan kan rapporteren aan de politie of een andere bevoegde autoriteit.

De Klant heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens. Om zijn/haar rechten uit te oefenen, dient de klant contact op te nemen met de PARKIMETER Klantenservice:

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens en in overeenstemming met het privacybeleid van PARKIMETER. Voor meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van PARKIMETER op https://PARKIMETER.com/en/legal.

16. Wijzigingen, toewijzingen, enz.

PARKIMETER behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. In een dergelijk geval zal PARKIMETER de Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden ter beschikking stellen aan de Klant, die het recht heeft de wijzigingen af te wijzen door de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de Klant echter gebruik blijft maken van de Diensten, wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard (niettegenstaande het tegendeel in de overeenkomstige bijlage, hieronder opgenomen, met betrekking tot de jurisdictie van de Klant).

De Servicevoorwaarden zijn van tijd tot tijd van toepassing en zijn beschikbaar op de Website.

PARKIMETER heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere persoon of partij zonder toestemming van de Klant (niettegenstaande iets anders in de bijbehorende bijlage, hieronder opgenomen, met betrekking tot de jurisdictie van de Klant). Daarnaast heeft PARKIMETER het recht om onderaannemers in te schakelen voor het uitvoeren van haar taken onder de Overeenkomst.

De Klant mag zijn rechten en/of verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet overdragen aan een andere persoon of partij zonder schriftelijke toestemming van PARKIMETER.

17. Diverse

In overeenstemming met Wet 34/2002, van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 8 juni 2000, betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, informeren wij dat de eigenaar van de Website Parkimeter Technologies, SLU is met NIF ESB66074931 geregistreerd te Plaza Sagrada Familia 9. 08025 Barcelona (España).

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

De Partijen komen overeen dat, indien een bepaling van de Overeenkomst nietig, ongeldig of niet- afdwingbaar is of wordt, de geldigheid of effectiviteit van de overige voorwaarden van de Overeenkomst geldig en effectief blijft.

De Algemene Voorwaarden (en alle andere voorwaarden die deel uitmaken van de Overeenkomst) zijn beschikbaar in meerdere talen, waarvan de Spaanse taalversie de originele taalversie is. De Partijen erkennen dat in het geval van discrepanties tussen deze taalversie en de Spaanse taalversie van de Algemene Voorwaarden, de Spaanse versie prevaleert.

18. Toepasselijk recht en geschillen

De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Ieder geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst tussen PARKIMETER en een Klant, die kwalificeert als consument (zoals gedefinieerd onder Koninklijk Wetgevend Besluit 1/2007, van 16 november, houdende goedkeuring van de Aangepaste Tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Klanten), of de schending, beëindiging of ongeldigheid daarvan, zal primair worden opgelost door vrijwillige overeenstemming tussen de Partijen. Als de Partijen niet in staat zijn om tot overeenstemming te komen, kan het geschil op verzoek van de Klant worden behandeld door het Gemeentelijk Bureau voor Consumentenvoorlichting (Oficina Municipal de información al Consumidor "OMIC") van de plaats waar de Klant woont, of het Directoraat- Generaal voor Consumentenzaken (Dirección General de Consumo) van de Autonome Gemeenschap (Comunidad Autónoma) van de Klant. Een geschil kan ook worden beslecht voor de toepasselijke Spaanse rechtbanken.

De Klant kan gebruik maken van het online platform van de Europese Commissie1 om een klacht in te dienen bij PARKIMETER of de betreffende P-operator.

Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.

19. Klantenservice

De PARKIMETER Klantenservice beantwoordt vragen over de overeenkomst en de door PARKIMETER geleverde diensten tijdens kantooruren/werkdagen in Spanje.

Telefoonnummer: +34 933 157 622 / e-mailadres:

Specifieke omstandigheden

Voor parkeerreserveringen in de gebouwen van la red SABA, zal het eigendom van de bestanden zijn van SABA APARCAMENT SANTA CATERINA, S.L., SABA PARK 3, S.L., SABA APARCAMIENTOS, S.A. o SOCIETAT D’APARCAMENTS TERRASSA, S.A. , en u kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Saba Aparcamientos, S.A., Av. Parc Logístic, 22-26, 08040 de Barcelona, lopd@saba.eu (ref. Datos Personales).

Voor parkeerreserveringen in het pand van Bremen Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Dusseldorf Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Frankfurt Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Hamburg Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Hannover Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Munich Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Nuremberg Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Salzburg Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Vienna Airport zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Voor parkeerreserveringen in het pand van Zenpark zijn de specifieke voorwaarden die hier zijn gespecificeerd, van toepassing.

Credits

Ga naar onze pagina Credits.